W ramach schematu 1.1.A2 RPO WD przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP  w zakresie innowacji produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie  projekty polegające na nabyciu:
– ruchomych środków trwałych
– wartości niematerialnych i prawnych
– specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją projektu
– usług doradczych związanych z realizacją projektu

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.
O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia  wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu)  prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Alokacja wynosi: 30 000 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 100 000,00  PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi:1 600 000,00  PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych.