Norway grants

                                                                                                                                                   

 

MSCG Sp. z o. o.  realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi Independent Living (IL) wykorzystującej nowoczesne technologie, która wpłynie na poprawę jakości życia i będzie odpowiadać na potrzeby osób starszych. Cel zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie obiektu dla seniorów, składającego się z 43 apartamentów senioralnych, gdzie wdrożona zostanie usługa Independent Living w oparciu o innowacyjne technologie informacyjno – komunikacyjne.

Beneficjent: MSCG Sp. z o. o.

Partner Projektu: NO ISOLATION AS

Adres: ul. Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Strona www: https://www.noisolation.com/no/

No Isolation jest norweskim star-upem założonym w 2015r., którego misją jest tworzenie innowacyjnej technologii przeciwdziałającej samotności i wykluczeniu społecznemu. W 2016r. firma uzyskała blisko 5 mln Euro finansowania od inwestorów zewnętrznych na rozwój działalności i opracowanie nowatorskich technologii. We wrześniu 2016 r. spółka wdrożyła na rynek swój pierwszy produkt – robota AV1 zapewniającego teleobecność dziecka w klasie w trakcie jego nieobecności. W 2017r. spółka otrzymała grant oraz bardzo wysoką ocenę Komisji Europejskiej (high quality project) w ramach Programu Seal of Excellence, Horyzont 2020 na opracowanie jednoprzyciskowego urządzenia do komunikacji dla osób starszych. We wrześniu 2018r. spółka wdrożyła pierwszą wersję nowoczesnej technologii komunikacyjnej „KOMP”, której celem jest przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu osób starszych. Technologia, zarówno hardware, jak i software, jest własnością NO ISOLATION i w całości jest produkowana w Norwegii. Dzięki technologii KOMP seniorzy w prosty i intuicyjny sposób mogą otrzymywać zdjęcia, wiadomości oraz rozmawiać ze swoimi bliskimi. Rozwiązanie zostało uhonorowane nagrodą Smart Ageing Prize. Celem spółki jest dalszy rozwój i wdrażanie technologii zapewniającej zdalny kontakt osób starszych z rodziną, przyjaciółki i wnukami.

Wartość projektu: 14.900.794,11 zł

Dofinansowanie: 1.963.971,07 EUR

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.norwaygrants.org, www.eeagrants.org

 


                                                                                                                                                    

 

MSCG Sp. z o. o. is realizing a project „Implementation of the Independent Living service based on innovative technologies that improve the quality of life of the elderly” funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Measure 19.1: New Products and Investments, Sub-measure 19.1.3: Welfare and health technologies.

The objective of the project is to introduce a new innovative service Independent Living (IL) that uses innovative technologies and that would improve the quality of life of the elderly and meet their needs. The objective shall be accomplished through construction of a senior housing facility comprising 43 senior apartments, where the IL service shall be introduced on the basis of innovative information and communication technologies.

Beneficiary: MSCG Sp. z o. o.

Project Partner: NO ISOLATION AS

Adress: ul. Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Website: https://www.noisolation.com/no/

No Isolation is a Norwegian start-up established in 2015 which mission is to develop innovative technology counteracting solitude and social exclusion. In 2016 the company obtained almost EUR 5 m of financing from external investors for the development of its operations and stateof- the-art technologies. In September 2016 the company launched its first product on the market – AV1 robot providing for video presence of a child in a classroom during his/her absence at school. In 2017 the company obtained a grant and a very high appraisal by the European Commission (as high-quality project) within Seal of Excellence Programme, Horizon 2020 for the development of a single button device used in the communication between the elderly people. In September 2018 the company launched the first version of the modern communication technology „KOMP” which is to counteract solitude and exclusion of elderly people. The technology, including its hardware and software, is owned by NO ISOLATION and as a whole it is manufactured in Norway. Thanks to KOMP technology seniors may receive in a simple and intuitive manner photo, messages and talk to their relatives. This solution was awarded with Smart Ageing Prize. It is the objective of the company to continue its development and implementation of technologies ensuring remote contact of the elderly with family, friends and grandchildren.

Project value: 14.900.794,11 zł

Grant: 1.963.971,07 EUR

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.