Usługi
doradcze

Świadczymy szereg usług doradczych w zakresie m.in. strategii eksportowych i wzorniczych, informatyzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów w firmie.

Opracowywanie<br>strategii eksportowych

Opracowywanie
strategii eksportowych

W ramach usługi zespół ekspertów MSCG opracowuje strategię rozwoju na rynkach zagranicznych, w tym plan wejścia na nowe rynki. Celem usługi jest wytypowanie najbardziej perspektywicznych rynków zagranicznych oraz opracowanie planu działań związanych z eksportem produktów na wybrany rynek.

Działania w zakresie opracowania, a następnie wdrożenia strategii eksportowej podlegają dofinansowaniu nawet do 85%. Wśród kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się m.in. opracowanie strategii eksportowej, zakup usług doradczych i prawnych związanych z wejściem na nowy rynek, zakup usług związanych z certyfikacją produktów, koszty udziału w targach i misjach gospodarczych, organizacja spotkań biznesowych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych jak np. katalogi, gadżety reklamowe.

Eksperci MSCG opracowali kilkadziesiąt strategii eksportowych, w wyniku których Klienci wprowadzili swoje produkty na nowe rynki. Wszystkie strategie eksportowe opracowane przez MSCG zostały pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez PARP, i uzyskały wnioskowane dofinansowanie na ich realizację.

Co roku z zadowoleniem obserwujemy jak rosną przychody z eksportu naszych Klientów, którzy realizują działania w tym obszarze. Wielu naszych klientów w ciągu zaledwie 2-3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu osiągało imponujące wskaźniki z eksportu, a rekordziści osiągali nawet 80-90% przychodów ze sprzedaży zagranicznej generując przy tym wielomilionowe zyski.

Zobacz Case Study
Opracowywanie<br>strategii wzorniczych

Opracowywanie
strategii wzorniczych

Zakres strategii wzorniczej obejmuje zarówno badanie produktów oraz procesów zachodzących wewnątrz firmy, jak również analizę otoczenia przedsiębiorstwa, w tym badania rynku, konkurencji i trendów rynkowych. Następnie, na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz i badań, formułowane są rekomendacje dalszych działań rozwojowych dla przedsiębiorstwa w zakresie proponowanych zmian wzorniczych, innowacji czy nowych produktów.

Działania w zakresie opracowania strategii wzorniczej mogą podlegać dofinansowaniu do 85% kosztów.

Ponadto, przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z wdrożeniem wskazanych w strategii rekomendacji nawet do 3 mln PLN na wydatki obejmujące m.in.: usługi doradcze związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów, zaprojektowaniem produktu oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, a także zakup środków trwałych, w tym niezbędnych maszyn służących uruchomieniu produkcji, czy też zakup niezbędnego oprogramowania.

MSCG z sukcesem zrealizowała kilkadziesiąt projektów z zakresu opracowania strategii wzorniczej, jak i wdrożenia jej efektów. Przykładem efektów działania są m.in. nowa linia makaronów Pol-mak w opakowaniu ze struną czy nowa lada chłodnicza RAPA.

Zobacz Case Study
Usługi doradcze w zakresie<br>informatyzacji i robotyzacji

Usługi doradcze w zakresie
informatyzacji i robotyzacji

MSCG posiada bardzo duże doświadczenie w projektach z zakresu informatyzacji i robotyzacji. Wg stanu na Q3 2021r. zrealizowaliśmy ponad 430 projektów związanych z wdrożeniem rozwiązań informatycznych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i podmiotach publicznych.

Przykładem jest m.in. informatyzacja obsługi pacjentów i realizacji świadczeń medycznych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, czy wdrożenie platformy sprzedaży online dla eObuwie.pl.

MSCG opracowuje również plany transformacji cyfrowej, obejmujące analizę procesów produkcyjnych, logistycznych, sprzedażowych. Efektem usługi jest plan obejmujący rekomendacje działań, które firma powinna podjąć aby stać się fabryką przyszłości zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.. Rekomendacje obejmują opis działań oraz wskazanie kosztów związanych z ich wdrożeniem.

Działania związane z opracowaniem planu transformacji cyfrowej podlegają dofinansowaniu nawet do 85% kosztów. W części wdrożeniowej Klient może uzyskać dofinansowanie na zakup środków trwałych oraz oprogramowania, które są niezbędne do realizacji rekomendacji, oraz usług doradczych związanych z transformacją cyfrową do wysokości nawet 85% kosztów.

Zobacz Case Study