Unia Europejska

MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MSCG poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie innowacji, wyróżnienie oferty firmy na tle konkurencji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie kompleksowej strategii wzorniczej – rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których zostanie wdrożona innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność MSCG. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku audytu wzorniczego oceny obecnej oferty firmy oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszych działań wzorniczych, zaprojektowania innowacyjnych usług (service design) w obszarze oferty turystycznej firmy MSCG.

Planowane efekty:

Oczekiwane efekty:

-Ocena i rekomendacje strategiczne w zakresie wzornictwa świadczonych usług

-Zaprojektowanie usług, tak by w kontakcie z klientem zapewnić najwyższy poziom obsługi(service design),

-Wprowadzenie standardu świadczenia usług, które będą elementem budowy user experience,

-Dopasowanie oferty do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku,

-Wdrożenie innowacyjnych technologii umiejętnie łączących doświadczenia online i offline,

-Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym,

-Wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki wdrożeniu innowacji oraz zapewnieniu doskonałej jakości procesu usługowego

Wartość projektu: 66 000.00

Wkład Funduszy Europejskich: 56 100.00


Firma MSCG zrealizowała projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w  MS Consulting Group S.C. M.Sobczak, M.Sobczak-Solarska”
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00313-14/3-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 550, 6814

Korzyści związane z projektem:

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie
 • Promowanie zasad CSR wśród wszystkich interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób zakładających swoje firmy (start up)
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii CSR w 3 obszarach
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia usługi
 • Podniesienie standardu świadczenia usług
 • Obniżenie kosztów świadczenia usług
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania CSR
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Departament Programów Pilotażowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków SPPW
www.programszwajcarski.gov.pl     www.swiss-contribution.admin.ch/poland


MS Consulting Group s.c. realizuje projekt pt. „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19
w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjent otrzymał dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy

Planowane efekty: Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności, utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne 3 miesiące

Wartość projektu:   52626.60

Wkład Funduszy Europejskich:  52626.60


MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania firmą poprzez zakup usług doradczych” w ramach Działania 3.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem MS Consulting. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wzmacniania procesów sprzedaży, ocenienia procesów sprzedaży, wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt i optymalizacja kosztów i procesów, prawa zamówień publicznych oraz wdrażania nowych usług i produktów.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i efektywności zarządzania firmą i jej zasobami,

Wartość projektu:   186 920, 00

Wkład Funduszy Europejskich:  149 536, 00