1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

10 października ruszył nabór wniosków z działania 1.3 Gospodarka Obiegu Zamkniętego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Dofinasowanie przeznaczone jest na wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie, które obejmuje:

 • Etap 1 – Opracowanie modelu GOZ-transformacji,
 • Etap 2 – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Etap 1 – Opracowanie modelu biznesowego GOZ–transformacji, obejmuję stworzenie i wdrożenie kompleksowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem tego etapu jest przeprowadzenie:

 • Audytu przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, których celem jest określenie możliwych kierunków transformacji z GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami. W szczególności:
  • Tworzenie i udział w łańcuchu dostaw,
  • Wydłużenie życia produktu i redukcję odpadów,
  • Ekoprojektowanie,
  • Tworzenie platform współdzielenia,
  • Symbiozę przemysłową,
  • Odzysk i ponowne wykorzystanie surowców.

Etap 2 – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ – transformacji, w tym etapie przechodzimy do wdrożenia działań wynikających z opracowania modelu biznesowego w przedsiębiorstwie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
  • szkolenia pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego;

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Koszty kwalifikowane:

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

I etap:

 • zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji;

II etap:

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • koszty usług szkoleniowych.

Termin składania wniosków: 10.10.2023 – 19.12.2023

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

ETAP I – 82 781 PLN (100% dofinansowania)

ETAP II – 3 500 000 PLN (maksymalnie 70% dofinansowania wg. mapy pomocy regionalnej)

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.