Nabór wniosków w ramach Programu Innowacje Społeczne prowadzony jest w dniach 10.02.2014 r. –  26.03.2014 r.

Dofinansowanie udzielane jest na:
Fazę badawczą: Badania podstawowe, Badania przemysłowe, Prace rozwojowe.
Fazę pilotażową: Działania mające na celu przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej lub społecznej.
Dofinansowaniu podlega: opracowanie i wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych;
Przedmiotem projektu musi być innowacyjne: rozwiązanie techniczne/produkt/usługa lub procedura pozwalająca na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;

Program skierowany jest do Konsorcjów w skład których wchodzą:
  • co najmniej 1 jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej 1 przedsiębiorca;
  • co najmniej 2 jednostki naukowe;
  • obligatoryjny jest udział organizacji pozarządowej (NGO).
Minimalne dofinansowanie                50 000 zł        
Maksymalne dofinansowanie                        1 mln zł
Okres realizacji projektu                  od 12 do 36 mies. poziom-dofinansowania
Wydatki kwalifikowalne:
  1. Koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.
  2. Koszty aparatury naukowo – badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz WNiP (w tym: amortyzacja, odpłatne korzystanie z niezbędnej aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, WNiP).
  3. Koszty budynków i gruntów (dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków –przez okres realizacji projektu).
  4. Koszty zlecania stronie trzeciej istotnej części merytorycznej prac projektu (uznane w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej).
  5. Inne koszty operacyjne np. materiały, środki ekspoloatacyjne.
  6.  Koszty ogólne, rozliczane ryczałtem, w wysokości do 25% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.