2019 rok obfituje w wiele konkursów badawczo – rozwojowych, inwestycyjnych oraz doradczych na poziomie krajowym, ponadregionalnym oraz regionalnym. Poniżej przedstawiamy prezentację najważniejszych działań na szczeblu ogólnopolskim:

1.1.1 Szybka Ścieżka

 • I konkurs: 28 lutego – 1 lipca
 • II konkurs: 14 sierpnia – 16 grudnia
Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.

POZIOMY DOFINANSOWANIA

Mikro- i mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy

Badania przemysłowe

80%

75%

Prace rozwojowe 60%

50%

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • Koszty wynagrodzeń
 • Aparatura badawcza oraz WNiP
 • Koszty podwykonawstwa
 • Koszty budynków i gruntów
 • Koszty ogólne i operacyjne

Od momentu uruchomienia działania 1.1.1 Szybka Ścieżka pozyskaliśmy dofinansowanie dla 26 projektów o łącznej wartości blisko 115 milionów zł.

1.2 GameINN

 • 15 stycznia – 14 czerwca
Dofinansowanie przeznaczone dla branży producentów gier na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów. Dotacją zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wsparciem objęte zostaną projekty wpisujące się w agendę badawczą i zakres tematyczny konkursu GameINN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 400 tys. PLN.

Poziomy dofinansowania oraz katalog kosztów kwalifikowanych adekwatny do działania 1.1.1 Szybka Ścieżka

W ramach działania GameINN pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację 8 projektów o łącznej wartości przekraczającej 20 mln zł.

1.2 INNOSTAL

 • 15 marca – 18 sierpnia
Dotacja przeznaczona dla polskiego przemysłu stalowego na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów. Dofinansowaniem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wsparciem objęte zostaną projekty wpisujące się w agendę badawczą i zakres tematyczny konkursu INNOSTAL.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN.

Poziomy dofinansowania oraz katalog kosztów kwalifikowanych adekwatny do działania 1.1.1 Szybka Ścieżka

1.2 INNOship

 • 15 kwietnia – 16 września
Wsparcie finansowe przeznaczone dla polskiego sektora stoczniowego na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów. Dotacją zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wsparciem objęte zostaną projekty wpisujące się w agendę badawczą i zakres tematyczny konkursu INNOship.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.

Poziomy dofinansowania oraz katalog kosztów kwalifikowanych adekwatny do działania 1.1.1 Szybka Ścieżka

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 • 11 lutego – 30 kwietnia
Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Dofinansowane mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych z realizacją projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln euro

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIR stanowi:
w ramach pomocy regionalnej – dofinansowanie infrastruktury – w zależności od województwa:
od 15% do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej
w ramach pomocy na prace rozwojowe:
mikro i małe 45%, średnie 35%, duże 25%
w ramach pomocy de minimis:
mikro i małe 45%, średnie 35%, duże 25%

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego)
 • Nabycie albo wytworzenie środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia
 • Nabycie robót i materiałów budowlanych
 • Nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 • Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych

W ramach pomocy na projekty badawczo –rozwojowe:

 • Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej
 • Koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

W ramach pomocy de minimis:

 • Koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu

Dla naszych Klientów w ramach działań związanych z infrastrukturą badawczo – rozwojową pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów o wartości blisko 30 mln zł.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (komponent usługowy)

 • 18 lutego – 28 listopada
Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  60 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  400 000 PLN

Status przedsiębiorstwa Intensywność wsparcia
Mikro i małe 80%
Średnie 70%

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lun nowego projektu wzorniczego.

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach bonu na innowacje pozyskaliśmy dla naszych Klientów dofinansowanie dla projektów o wartości blisko 3 mln zł.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (komponent inwestycyjny)

 • 18 marca – 7 stycznia 2020
Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) opracowanej w ramach I etapu usługowego poddziałania 2.3.2 POIR. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów są wydatki inwestycyjne.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 800 000,00 zł

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty:

 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

Dofinansowanie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 • 31 stycznia – 14 czerwca
Dofinansowanie przeznaczone jest na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:  10 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:  1 000 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
  albo,
 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

1. Uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych

2. Usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia

3. Pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego

4. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 • 31 stycznia – 31 maja
Zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej tj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 zł

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 500 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

w zakresie usług proinnowacyjnych: 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego

w zakresie inwestycji początkowej: zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego:

1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;

c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

a) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości;

b) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

W ramach działań wzorniczych pozyskaliśmy już dofinansowanie dla kilkunastu projektów o łącznej wartości ponad 15 mln zł.

3.2.1 Badania na rynek

 • I konkurs: 20 lutego – 8 maja
 • II konkurs: 30 sierpnia – 31 października
Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN

Intensywność wsparcia

Eksperymentalne prace rozwojowe

Max 45% kosztów kwalifikowanych

Część doradcza

Max 50% kosztów kwalifikowanych

Część inwestycyjna

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • Koszty wynagrodzeń
 • Badania wykonywane na podstawie umowy lub użytkowanych na podstawie licencji
 • Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych
 • Nabycie robót i materiałów budowlanych
 • Nabycie WNiP
 • Koszty operacyjne
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

W ramach działania 3.2.1 Badania na rynek pozyskaliśmy dla naszych Klientów dofinansowanie dla 12 projektów o łącznej wartości blisko 280 mln zł.

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

 • 3 września 2018 – 26 kwietnia
Dofinansowanie na wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych prac B+R.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln euro

Intensywność wsparcia:

 • mapa pomocy regionalnej,
 • usługi  doradcze – 50%

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej
 • Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne
 • Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowlanych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

W ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości blisko 20 mln zł.

3.3.3 Go to Brand

 • 25 stycznia – 4 kwietnia
Dofinansowanie na udział w targach zagranicznych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

– do 80% – dla mikro przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

– do 85% – dla pozostałych mikro przedsiębiorców.

Koszty kwalifikowane:

– koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

– koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

– koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

– koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

– koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

– koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

– koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,

– koszty reklamy w mediach targowych,

– koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

– koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

– koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Dla naszych Klientów w obecnej perspektywie finansowej pozyskaliśmy ponad 3,5 mln zł na udział w targach zagranicznych.

Jako firma z dużym doświadczeniem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych, chcemy zaoferować Państwu swoją wiedzę i wsparcie w  przygotowaniu aplikacji konkursowej.
Zrealizowaliśmy ponad 550 projektów, osiągając ponad 94% skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania. Działamy w modelu success fee pobierając wynagrodzenie wyłącznie za przyznanie dofinansowania na realizację Państwa projektu.

Jeżeli interesują Państwa powyżej opisane konkursy, to zachęcamy do kontaktu:

 • Artur Wójtowicz
  Opiekun Klienta Biznesowego
 • 780 044 395
 • artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.