Dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 (DEMONSTRATOR) udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej, prowadzące do  wdrożenia wyników tych prac we własnej działalności gospodarczej lub do sprzedaży wyników w celu wprowadzania ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 07.01.2016 r.
 • Zakończenie naboru: 29.02.2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Duże przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

 • Koszty wynagrodzeń
 • Koszty podwykonawstwa
 • Aparatura badawcza
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Koszty budynków i gruntów (koszty dzierżawy, użytkowania wieczystego, amortyzacja)
 • Koszty operacyjne np. materiały, środki eksploatacyjne
 • koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, w wysokości do 17% kosztów kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem podwykonawstwa)

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Maksymalna intensywność wsparcia na prace rozwojowe
Mikro i małe przedsiębiorstwa 60 %
Średnie przedsiębiorstwa 50 %
Duże przedsiębiorstwa 40 %

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

 • 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP)
 • 20 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca
 • Maksymalne dofinansowanie: nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW tj.: równowartości 15 mln euro.
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.