• Działanie 5.1 RPO WL Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na głęboką termomodernizację budynków, w których prowadzona jest działalność biznesowa. Celem działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań np. roboty budowlane związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku, wymiana źródeł ogrzewania, technologie odzysku energii (np. wykorzystanie ciepła odpadowego), zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych, budowa/przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na OZE, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

  Maksymalny poziom wsparcia to 1 500 000 zł.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

  Typy projektów:
  • Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
  • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
  • Budowa i przebudowa instalacji OZE,
  • Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
  • Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  • Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

  Kategorie kosztów kwalifikowalnych:

  1. Prace przygotowawcze:
  W ramach prac przygotowawczych kwalifikowalne są koszty opracowania audytu energetycznego.
  Maksymalna intensywność pomocy na koszty zakupu audytu energetycznego wynosi:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60%
  2. Materiały i roboty budowlane
  3. Zakup nowego środka trwałego
  Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowalnym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.
  4. Raty spłat wartości początkowej środka trwałego
  Kwalifikowalny wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym.
  Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowalne w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.
  5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych
  W ramach kategorii kwalifikowalne są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
  • muszą podlegać amortyzacji;
  • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
  • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 • Działanie 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP – działanie jest skierowane wyłącznie dla średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniających co najmniej 50 osób w przeliczeniu na średnioroczne etaty, link do kwalifikatora MŚP http://kwalifikator.een.org.pl/)
  Działanie 3.7 jest działaniem inwestycyjnym, w ramach którego można zakupić roboty budowlane, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne służące do wprowadzenia innowacji. Priorytetowo będą traktowane projekty polegające na wdrażaniu własnych lub nabytych wyników prac B+R wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) województwa lubelskiego.

  Maksymalny poziom dofinansowania to 3 000 000 zł.

  Typy projektów:
  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK;
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

  Kategorie kosztów kwalifikowalnych:
  1. Nieruchomości, w tym:
  • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej, zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dzierżawa/najem nieruchomości
  Łączna wartość zakupywanych nieruchomości nie może przekraczać 10%, a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych – 15%.
  2. Materiały i roboty budowlane
  Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.
  Maksymalnie w ramach projektu – 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych;
  Łącznie materiały i roboty budowlane wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.
  3. Zakup nowego środka trwałego lub używanego środka trwałego
  4. Raty spłat wartości początkowej środka trwałego
  5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

  Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

  Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00

Jeżeli są Państwo zainteresowani działaniem z zakresu termomodernizacji budynków lub komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, to serdecznie zapraszam do kontaktu:
 • 780 044 395
 • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!