Trwa nabór wniosków na „Bony na innowacje dla MŚP”, Poddziałanie 2.3.2 PO IR

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać projekty, których celem jest opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii produkcji lub projektu wzorniczego.

Projekt powinien zakończyć się co najmniej na etapie sprawdzenia i demonstracji (zakres usługi badawczej może uwzględniać wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu, technologii produkcji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych lub warunkach rzeczywistych, wykonanie serii próbnej).

Maksymalny czas realizacji projektu to 18 m-cy.

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 31 sierpnia 2015
 • Zakończenie naboru: 30 grudnia 2015

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
 • prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
 • nowe firmy – dopiero założone, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących:

 • zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,
 • zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (max. 15% kosztów kwalifikowalnych),
 • zakup materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (max. 15% kosztów kwalifikowalnych).
Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • Minimalna: 60 000,00 zł.
 • Maksymalna: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
 • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis.