W 2 kwartale 2016r. prowadzonych będzie wiele konkursów na poziomie krajowym, ponadregionalnym oraz regionalnym. Poniżej przedstawiamy prezentację wybranych działań:

Konkursy ogólnopolskie:

 • 1.1.1 PO IR (Szybka Ścieżka)
Nabór wniosków:
 • 4 kwietnia 2016 – 29 lipca 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 750 mln zł.

W ramach działania Szybka Ścieżka, MSCG pozyskało dofinansowanie dla 17 projektów na kwotę 64 mln zł.

 • 1.1.2 PO IR (DEMONSTRATOR) – Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw
Nabór wniosków:
 • 6 lipca 2016 – 12 sierpnia 2016
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej, prowadzące do wdrożenia wyników tych prac we własnej działalności gospodarczej lub do sprzedaży wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 500 mln zł.

W ramach ostatniego konkursu z działania DEMONSTRATOR dofinansowanie otrzymało zaledwie 20 przedsiębiorstw MŚP oraz 10 dużych przedsiębiorców. Projekt naszego Klienta na kwotę ponad 15 mln PLN został uznany jako jeden z 20 najbardziej innowacyjnych w kraju i otrzymał wnioskowane wsparcie.

 • 3.2.1 PO IR – Badania na rynek
Nabór wniosków:
 • 1 czerwca 2016 – 31 sierpnia 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

 • Minimalna wartość projektu to 10 mln PLN
 • Maksymalna kwota dofinansowania to 20 mln PLN

MSCG z sukcesem pozyskało dofinansowanie w pierwszym konkursie w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na Rynek PO IR dla 2 Klientów na projekty o wartości 59 mln zł.

 • 3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne
Nabór wniosków:
 • lipiec 2016 – sierpień 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

 • Maksymalna wartość premii technologicznej to 6 mln PLN
 • 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MŚP
Nabór wniosków:
 • 6 czerwca 2016 – 30 stycznia 2017
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Celem działania jest w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 • 1.2 PO IR – Sektorowe programy B+R
  Program sektorowy: GAMEINN
Nabór wniosków:
 • 1 czerwca 2016 – 16 sierpnia 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym GAMEINN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 80 mln zł.

 • 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nabór wniosków:
 • 24 czerwca 2016 – 5 sierpnia 2016
Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 100 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Branżowe programy promocji,
w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:

– Sprzęt medyczny
– Kosmetyki
– IT/ICT
– Jachty i łodzie
– Meble
– Polskie specjalności żywnościowe
– Sektor usług prozdrowotnych

Konkursy ponadregionalne – Program Operacyjny Polska Wschodnia

województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

 • 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MŚP
Nabór wniosków:
 • kwiecień 2016 – maj 2016
Dwuetapowe wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności (wejściem na nowe rynki eksportowe).

 • ETAP I obejmuje usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności. Maksymalna wartość dotacji to 50 tys. zł (85%)
 • ETAP II  obejmuje wdrożenie modelu biznesowego opracowanego w ramach etapu I poprzez podjęcie działań na nowych rynkach docelowych. Maksymalna wartość dotacji to 500 tys. zł.
 • 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji przez MŚP
Nabór wniosków:
 • czerwiec 2016 – lipiec 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej dotyczące stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

 • Minimalna wartość projektu to 1 mln PLN
 • Maksymalna wartość dotacji to 7 mln PLN

W pierwszym konkursie w ramach działania 1.3.1 PO PW wsparcie otrzymało 33 projekty, z czego 3 autorstwa MSCG o wartości 23 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego:

 • 3.7 RPO WL – Wzrost konkurencyjności MŚP
Nabór wniosków:
 • czerwiec 2016
Dofinansowanie przeznaczone będzie między innymi na:

– Wdrażanie w przedsiębiorstwach  wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej;

– Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:

 • 1.2 RPO WSL – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Nabór wniosków:
 • maj 2016 – czerwiec 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego.

Działanie 1.2 RPO WSL podzielone będzie na dwa typy:

 • TYP I: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach. Maksymalny poziom dofinansowania to 10 mln zł.
 • TYP II: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Maksymalny poziom dofinansowania to 5 mln zł.
 • 3.3 RPO WSL – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
Nabór wniosków:
 • lipiec 2016 – sierpień 2016
Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne (systemy informatyczne), dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja procesów biznesowych m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Wspierane będą projekty dotyczące zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej informatyzacji przedsiębiorstw.

 • Maksymalna wartość dofinansowania to 500 tys. zł.

Zespół MSCG posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie projektów informatycznych. Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 300 projektów obejmujących informatyzację polskich przedsiębiorstw.

Jako firma z dużym doświadczeniem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych, chcemy zaoferować Państwu swoją wiedzę i wsparcie w  przygotowaniu aplikacji konkursowej.
Zrealizowaliśmy ponad 500 projektów, osiągając ponad 94% skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania. Działamy w modelu success fee pobierając wynagrodzenie wyłącznie za przyznanie dofinansowania na realizację Państwa projektu.

Jeżeli interesują Państwa powyżej opisane konkursy, to zachęcamy do kontaktu:

 • bok@mscg.com.pl
Biuro:
 • 81 444 12 73
Projekty badawczo – rozwojowe:
 • 502 220 016
Projekty inwestycyjne i doradcze:
 • 502 220 017
Zapraszamy do współpracy!