1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Już 2 sierpnia 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków z działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej organizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie  przeznaczone jest na kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

 • przeprowadzenie audytu technologicznego oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
 • wdrożenie działań inwestycyjnych tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia poprzez szkolenie i doradztwo.

Wymagane jest, aby projekt był zgodny z zakresem oraz celem działania, czyli nabyciem i wdrożeniem co najmniej jednego:

 • Robota przemysłowego – którym jest automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny) w procesie technologicznym przedsiębiorstwa.

lub

 • Autonomicznego robota usługowego – czyli maszynę posiadającą znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami. Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka. W procesach wspierających proces technologiczny (pakowanie, magazynowanie, kontrola jakości lub transport wewnętrzny).

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, są to województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Koszty kwalifikowane:

Finansowaniem zostaną objęte wydatki związane z:

 • kosztem usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz opracowaniem mapy drogowej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów  budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • koszty usług szkoleniowych.

Termin naboru wniosku:

02.08.2023 – 25.10.2023

Poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.