3.2.1 Badania na rynek – nowy konkurs 2021

Już 9 grudnia zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie mogą otrzymać  projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).

Wydatki podlegające dofinansowaniu:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • zakup nieruchomości,
  • roboty budowlane,
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

Na działania inwestycyjne polegające na komercjalizacji wyników prac B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (3.2.1 Badania na rynek) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Wdrażanie innowacji przez MŚP) pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektów o łącznej wartości blisko 700 mln zł.