MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MSCG poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie innowacji, wyróżnienie oferty firmy na tle konkurencji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie kompleksowej strategii wzorniczej – rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których zostanie wdrożona innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność MSCG. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku audytu wzorniczego oceny obecnej oferty firmy oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszych działań wzorniczych, zaprojektowania innowacyjnych usług (service design) w obszarze oferty turystycznej firmy MSCG.

 

Planowane efekty:

Oczekiwane efekty:

-Ocena i rekomendacje strategiczne w zakresie wzornictwa świadczonych usług

-Zaprojektowanie usług, tak by w kontakcie z klientem zapewnić najwyższy poziom obsługi(service design),

-Wprowadzenie standardu świadczenia usług, które będą elementem budowy user experience,

-Dopasowanie oferty do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku,

-Wdrożenie innowacyjnych technologii umiejętnie łączących doświadczenia online i offline,

-Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym,

-Wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki wdrożeniu innowacji oraz zapewnieniu doskonałej jakości procesu usługowego

 

Wartość projektu: 66 000.00

Wkład Funduszy Europejskich: 56 100.00

Bez tytułu


 

Firma MSCG zrealizowała projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w  MS Consulting Group S.C. M.Sobczak, M.Sobczak-Solarska”
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00313-14/3-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 550, 6814

Korzyści związane z projektem:

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie
 • Promowanie zasad CSR wśród wszystkich interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób zakładających swoje firmy (start up)
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii CSR w 3 obszarach
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia usługi
 • Podniesienie standardu świadczenia usług
 • Obniżenie kosztów świadczenia usług
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania CSR
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Departament Programów Pilotażowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków SPPW
www.programszwajcarski.gov.pl     www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Firma MSCG wspólnie z Department of Management College of Business and Economics Towson University oraz Mississippi State University / University of Nevada realizuje projekt badawczy, którego celem jest poznanie wpływu różnorakich cech firm rodzinnych na wyniki osiągane w takich firmach.

Koordynatorzy projektu:

MSCG
Marcin Sobczak

Department of Management College of Business and Economics Towson University
prof. Bartosz J.Debicki

Mississippi State University / University of Nevada
prof. Robert Van de Graaff Randolph


Firma MSCG zrealizowała projekt z Działania 1.2 RPO WL 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych usług zarządzania kampaniami promocyjnymi, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych”
Krótki opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług zarządzania kampaniami promocyjnymi dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych

Więcej informacji o projekcie: https://frendi.pl/
Numer umowy o dofinansowanie: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-485/12

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl


MSCG zrealizowała projekt pt. „Automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej przy pomocy Platformy Biznesowej B2B”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt stawia sobie za cel wdrożenie systemu B2B, który pozwoli zautomatyzować procesy biznesowe na linii MSCG – Partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować realizowane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami procesy biznesowe, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii MSCG – Partnerzy.

Zasięg: krajowy
Rynek docelowy: Polska
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-094/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


Przedstawiciele MSCG wzięli udział w misji gospodarczej na Tajwan, 8-11 października 2013 r.

Głównym elementem misji był udział w międzynarodowych targach telekomunikacyjnych i informatycznych – TAITRONICS, BROADBAND TAIWAN oraz CLOUD & IOT TAIWAN w Tajpej.

W ramach misji przedstawiciele MSCG uczestniczyli w wydarzeniach takich jak:

 • targi TAITRONICS, BROADBAND TAIWAN oraz Taiwan Int’l Cloud Technology & Internet of Things Show,
 • giełda kooperacyjna (bezpośrednie spotkania polskich i tajwańskich przedsiębiorców, zaaranżowane wcześniej w oparciu o wskazania uczestników misji),
 • seminaria branżowe,
 • seminaria na temat branży IT/ ICT oraz roli Tajwanu jako bramy do rynku chińskiego,
 • wizyta studyjna w Hsinchu Science and Industrial Park (jednym z największych i najdłużej funkcjonujących parków technologicznych na terenie Tajwanu),
 • wizyta w siedzibie Industrial Technology Research Institute (ITRI),
 • wizyta w siedzibie jednej z dużych tajwańskich firm z branży elektronicznej

MSCG otrzymało dofinansowanie w ramach Programu BON NA INNOWACJE. W ramach projektu dofinansowano usługę badawczo-rozwojową w celu określenia możliwości wdrożenia innowacyjnej usługi zarządzania kampaniami promocyjnymi związanymi z samplingiem.

Nr umowy o dofinansowanie: 205/BNI/DPP/13
Nr wniosku o dofinansowanie: BNI/06/0245/13

loga zapytanie góra


Firma MS Consulting Group s.c. zrealizowała projekt pt. „Podniesienie potencjału rozwojowego i konkurencyjności firmy mikroBIT”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Nr umowy: 793/POKL.08.01.01-06-212/13-00
Człowiek – najlepsza inwestycja
Ogłoszenie/postępowanie ofertowe (do pobrania)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2014