Norway_grants@4x

znaki_strona_www

 

 

 

 

MSCG Sp. z o. o.  realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi Independent Living (IL) wykorzystującej nowoczesne technologie, która wpłynie na poprawę jakości życia i będzie odpowiadać na potrzeby osób starszych. Cel zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie obiektu dla seniorów, składającego się z 43 apartamentów senioralnych, gdzie wdrożona zostanie usługa Independent Living w oparciu o innowacyjne technologie informacyjno – komunikacyjne.

Beneficjent: MSCG Sp. z o. o.

Partner Projektu: NO ISOLATION AS

Adres: ul. Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Strona www: https://www.noisolation.com/no/

No Isolation jest norweskim star-upem założonym w 2015r., którego misją jest tworzenie innowacyjnej technologii przeciwdziałającej samotności i wykluczeniu społecznemu. W 2016r. firma uzyskała blisko 5 mln Euro finansowania od inwestorów zewnętrznych na rozwój działalności i opracowanie nowatorskich technologii. We wrześniu 2016 r. spółka wdrożyła na rynek swój pierwszy produkt – robota AV1 zapewniającego teleobecność dziecka w klasie w trakcie jego nieobecności. W 2017r. spółka otrzymała grant oraz bardzo wysoką ocenę Komisji Europejskiej (high quality project) w ramach Programu Seal of Excellence, Horyzont 2020 na opracowanie jednoprzyciskowego urządzenia do komunikacji dla osób starszych. We wrześniu 2018r. spółka wdrożyła pierwszą wersję nowoczesnej technologii komunikacyjnej „KOMP”, której celem jest przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu osób starszych. Technologia, zarówno hardware, jak i software, jest własnością NO ISOLATION i w całości jest produkowana w Norwegii. Dzięki technologii KOMP seniorzy w prosty i intuicyjny sposób mogą otrzymywać zdjęcia, wiadomości oraz rozmawiać ze swoimi bliskimi. Rozwiązanie zostało uhonorowane nagrodą Smart Ageing Prize. Celem spółki jest dalszy rozwój i wdrażanie technologii zapewniającej zdalny kontakt osób starszych z rodziną, przyjaciółki i wnukami.

Wartość projektu: 14.900.794,11 zł

Dofinansowanie: 1.963.971,07 EUR

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.norwaygrants.org, www.eeagrants.org

 

 

znaki_strona_www

Norway_grants@4x

 

 

 

 

MSCG Sp. z o. o. is realizing a project „Implementation of the Independent Living service based on innovative technologies that improve the quality of life of the elderly” funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Measure 19.1: New Products and Investments, Sub-measure 19.1.3: Welfare and health technologies.

The objective of the project is to introduce a new innovative service Independent Living (IL) that uses innovative technologies and that would improve the quality of life of the elderly and meet their needs. The objective shall be accomplished through construction of a senior housing facility comprising 43 senior apartments, where the IL service shall be introduced on the basis of innovative information and communication technologies.

Beneficiary: MSCG Sp. z o. o.

Project Partner: NO ISOLATION AS

Adress: ul. Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Website: https://www.noisolation.com/no/

No Isolation is a Norwegian start-up established in 2015 which mission is to develop innovative technology counteracting solitude and social exclusion. In 2016 the company obtained almost EUR 5 m of financing from external investors for the development of its operations and stateof- the-art technologies. In September 2016 the company launched its first product on the market – AV1 robot providing for video presence of a child in a classroom during his/her absence at school. In 2017 the company obtained a grant and a very high appraisal by the European Commission (as high-quality project) within Seal of Excellence Programme, Horizon 2020 for the development of a single button device used in the communication between the elderly people. In September 2018 the company launched the first version of the modern communication technology „KOMP” which is to counteract solitude and exclusion of elderly people. The technology, including its hardware and software, is owned by NO ISOLATION and as a whole it is manufactured in Norway. Thanks to KOMP technology seniors may receive in a simple and intuitive manner photo, messages and talk to their relatives. This solution was awarded with Smart Ageing Prize. It is the objective of the company to continue its development and implementation of technologies ensuring remote contact of the elderly with family, friends and grandchildren.

Project value: 14.900.794,11 zł

Grant: 1.963.971,07 EUR

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.


MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MSCG poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie innowacji, wyróżnienie oferty firmy na tle konkurencji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie kompleksowej strategii wzorniczej – rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których zostanie wdrożona innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność MSCG. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku audytu wzorniczego oceny obecnej oferty firmy oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszych działań wzorniczych, zaprojektowania innowacyjnych usług (service design) w obszarze oferty turystycznej firmy MSCG.

Planowane efekty:

Oczekiwane efekty:

-Ocena i rekomendacje strategiczne w zakresie wzornictwa świadczonych usług

-Zaprojektowanie usług, tak by w kontakcie z klientem zapewnić najwyższy poziom obsługi(service design),

-Wprowadzenie standardu świadczenia usług, które będą elementem budowy user experience,

-Dopasowanie oferty do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku,

-Wdrożenie innowacyjnych technologii umiejętnie łączących doświadczenia online i offline,

-Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym,

-Wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki wdrożeniu innowacji oraz zapewnieniu doskonałej jakości procesu usługowego

Wartość projektu: 66 000.00

Wkład Funduszy Europejskich: 56 100.00

Bez tytułu


Firma MSCG zrealizowała projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w  MS Consulting Group S.C. M.Sobczak, M.Sobczak-Solarska”
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00313-14/3-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 550, 6814

Korzyści związane z projektem:

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie
 • Promowanie zasad CSR wśród wszystkich interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób zakładających swoje firmy (start up)
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii CSR w 3 obszarach
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia usługi
 • Podniesienie standardu świadczenia usług
 • Obniżenie kosztów świadczenia usług
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania CSR
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Departament Programów Pilotażowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków SPPW
www.programszwajcarski.gov.pl     www.swiss-contribution.admin.ch/poland


ovid

MS Consulting Group s.c. realizuje projekt pt. „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19
w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjent otrzymał dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy

Planowane efekty: Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności, utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne 3 miesiące

Wartość projektu:   52626.60

Wkład Funduszy Europejskich:  52626.60


ovid

MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania firmą poprzez zakup usług doradczych” w ramach Działania 3.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem MS Consulting. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wzmacniania procesów sprzedaży, ocenienia procesów sprzedaży, wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt i optymalizacja kosztów i procesów, prawa zamówień publicznych oraz wdrażania nowych usług i produktów.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i efektywności zarządzania firmą i jej zasobami,

Wartość projektu:   186 920, 00

Wkład Funduszy Europejskich:  149 536, 00