Uzyskanie dofinansowania na rozszerzanie działań eksportowych i internacjonalizację działań firmy możliwe będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Bazując na naszym doświadczeniu w działaniach proeksportowych, zachęcamy przedsiębiorców do realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych lub też projektów mających na celu wdrożenie tego planu.

Działania związane z rozwojem eksportu wspierane będą w latach 2014-2020 również w ramach priorytetu 3.2 RPO, w ramach którego finansowane będą misje gospodarcze, wizyty studyjne oraz promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (udział przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.).

Dzięki realizacji tego typu przedsięwzięć wzmocniona zostaje pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, co umożliwia wejście na nowe rynki. Możliwe jest dofinansowanie udziału w najważniejszych międzynarodowych imprezach targowych z danej branży oraz realizacji internetowej kampanii promocyjnej skierowanej do odbiorców na rynkach zagranicznych. Realizacja tego typu projektów pozwala na zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa.

Zobacz projekty referencyjne