Mikroprzedsiębiorstwa, szczególnie nowopowstałe posiadają duże trudności w dostępie do kapitału, umożliwiającego finansowanie działalności. Możliwość rozwoju dla innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw stwarzają fundusze europejskie.

W latach 2014-2020 mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie m.in. w ramach Priorytetu 3.1 RPO. Jego celem jest promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm. Przykładowym działaniem, które podlega dofinansowaniu jest wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm/start-up. Dotację można uzyskać również na projekty obejmujące tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – np. uporządkowanie, przygotowanie, czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

MSCG wspiera mikroprzedsiębiorstwa w pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności. Z naszych usług skorzystało ponad 100 mikroprzedsiębiorców, którzy dzięki zrealizowanym inwestycjom osiągnęli szybki rozwój, rozszerzyli swoją działalność, wprowadzili na rynek nowe produkty. Przygotowane przez nas projekty przyczyniły się do poprawy oferty produktowej i technologicznej mikroprzedsiębiorstw.

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące m. in. zakup niezbędnego wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz projekty referencyjne