MSCG świadczy usługi związane z rozwojem Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Oferujemy opracowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, oraz doradczych i szkoleniowych w zakresie wsparcia sektora MŚP oraz projektów służących rozbudowie sieci IOB o zasięgu lokalnym lub regionalnym.

Dzięki wsparciu wielu naszych Klientów – Instytucji Otoczenia Biznesu – stworzyło wyjątkowe warunki dla rozwoju nowopowstałych firm. Realizacja projektów umożliwiła im wprowadzenie nowych usług takich jak inkubacja przedsiębiorstw czy wsparcie doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorstw.

Nasza firma zrealizowała 5 projektów dla IOB w wyniku których zostało utworzonych 3.600m2 powierzchni Inkubatorów, oraz wsparto ponad 500 przedsiębiorstw.

W latach 2014-2020 w ramach RPO wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu udzielane będzie na cztery typy przedsięwzięć:

  • świadczenie usług innowacyjnych przez IOB, zgodnych z RSI;
  • usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości;
  • w ograniczonym zakresie rozwój niezbędnej infrastruktury IOB (np. laboratoria udostępniane przedsiębiorcom);
  • sieciowanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji.

Podział źródeł finansowania projektów między poziomem krajowym a regionalnym będzie przebiegał w oparciu o typ świadczonych usług, tj. wysoce specjalistyczne proinnnowacyjne usługi dofinansowywane będą na poziomie POIR, pozostałe usługi proinnowacyjne i podstawowe na poziomie RPO. PO PW wspierać będzie ośrodki (które wsparte zostały z PO RPW 2007-2013) w zakresie usług proinnowacyjnych i wysokospecjalistycznych.

MSCG obsługuje zarówno projekty regionalne, jak i krajowe, inwestycyjne, oraz doradcze.

Zobacz projekty referencyjne