Specjaliści MSCG świadczą usługi doradcze z zakresu możliwości finansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką niskoemisyjną. W ramach usług opracowane są wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię (termomodernizację).

MSCG pozyskało dofinansowanie dla 34 projektów z zakresu OZE, oraz Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów polegających na budowie farm fotowoltaicznych, termomodernizacji, oraz na wymianie źródeł ciepła.

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej uruchomiony został Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównymi beneficjentami programu są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. Budżet PO IŚ wynosi 114,94 mld zł. W ramach programu możliwe będzie dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją oraz inteligentnym zarządzaniem zasobami z użyciem odnawialnych źródeł energii (instalacje kolektorowe i fotowoltaiczne).

Ponadto finansowanie projektów z zakresu OZE, oraz gospodarki niskoemisyjnej będzie dostępne również w ramach Regionalnych Projektów Operacyjnych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty związane ze zmniejszeniem strat energii, ciepła oraz wody. W ramach Priorytetu 4.2 MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na projekty promujące efektywność energetyczną i użycie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Dodatkowo w ramach Priorytetu 6.5 finansowane będą działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywację terenów zdegradowanych i redukcję zanieczyszczenia powietrza. W zakresie wsparcia MŚP istnieje możliwość dofinansowania inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza, w tym zakupu instalacji i urządzeń (np. filtrów) do redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Zobacz projekty referencyjne