Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 stwarza atrakcyjne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Jednym z priorytetów polityki europejskiej jest podniesienie konkurencyjności gospodarek krajowych, co bezpośrednio przekłada się na poprawę kondycji finansowej polskich firm oraz stwarza dogodne warunki do inwestowania w sektor MŚP.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są innowacje w przedsiębiorstwach. Firmy będą mogły uzyskać dotacje na innowacyjność m.in. na tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R oraz wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług będących wynikami własnych lub nabytych prac badawczych. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie działań inwestycyjnych , które mają na celu promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, zakup prac badawczo-rozwojowych, internacjonalizację przedsiębiorstw, ochronę patentową oraz na rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt.

Firma MSCG pozyskuje dotacje na projekty inwestycyjne związane z inwestycjami mającymi na celu wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwach, wprowadzaniu do oferty nowych produktów, a także komercjalizacji działalności badawczo – rozwojowej (B+R). Pozyskujemy dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Sukces nieodłącznie związany jest z koniecznością podejmowania inwestycji oraz nowych wyzwań.
Jeżeli chcą Państwo zdywersyfikować działalność, wzmocnić pozycję rynkową lub rozszerzyć ofertę produktową zapraszamy do kontaktu. Oferujemy doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania oraz kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zobacz projekty referencyjne