W dniu 7 września 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. W związku ze zwiększoną alokacją o kwotę 42 271 420,26 PLN wybranych zostało 242 projekty, które uzyskały co najmniej 61 pkt. (czyli ocenionych przez Komisję Oceny Projektów jako bardzo wartościowe dla realizacji celów danego Działania RPO WL 2007-2013).

W ramach konkursu złożonych zostało 653 wniosków na kwotę 337 003 242,40 PLN, z czego do wsparcia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził 242 projekty na kwotę dofinansowania 129 169 691,71 PLN, co stanowi 37% złożonych aplikacji. Na liście rezerwowej znalazło się 50 projektów na łączną wartość dofinansowania 16 710 431,79 PLN, które zostały ocenione pod względem merytoryczno – technicznym, lecz z powodu braku środków do dofinansowania nie będą uwzględnione przy podpisaniu umów.

Nasi Klienci uzyskali wsparcie w wysokości 4 612855,70 zł na realizację projektów o wartości 6 589 793,86 zł.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie do naszych konsultantów!!!