Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 31.12.2015r.
 • Zakończenie naboru: 18.02.2016r.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa duże.
Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Kategorie wydatków:

 • Nieruchomości, w tym:
  – zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
  – zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
  * Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.
  * Wydatek na zakup nieruchomości jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Materiały i roboty budowlane
  *Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych;
  *Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup nowego środka trwałego – maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych (z wyłączeniem środków transportu)
 • Zakup używanego środka trwałego – wyłącznie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 • Raty spłat wartości początkowej środka trwałego – raty spłat wartości początkowej środka trwałego (z wyłączeniem środków transportu) przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
  * W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowalne są wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Poziom dofinansowania:

Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania
mikro i małe przedsiębiorstwa 70%
średnie przedsiębiorstwa 60%
duże przedsiębiorstwa 50%
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN
Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN