Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 31.12.2015r.
 • Zakończenie naboru: 18.02.2016r.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa duże.
  Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Kategorie wydatków:

 • Koszty zakupu ekspertyz/analiz/badań wyłącznie od podmiotów: Uczelnia publiczna, Państwowy Instytut Badawczy, Instytut PAN, Jednostka naukowa;
 • Zakup usług doradczych wyłącznie od podmiotów wskazanych powyżej *Łączna kwota zakupu usług doradczych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie;
 • Nieruchomości – koszty amortyzacji budynków i gruntów;
 • Koszty związane z aparaturą naukowo-badawczą – koszty amortyzacji;
 • Koszty wiedzy i patentów – koszty amortyzacji wiedzy lub patentów oraz koszty wiedzy i patentów użytkowanych na podstawie licencji;
 • Koszty wynagrodzeń pracowników – zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu;
 • Koszty pośrednie – koszty najmu i dzierżawy powierzchni przeznaczonej na realizację projektu (koszty związane m. in. z czynszem, adaptacją pomieszczeń w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, w tym z remontami i naprawami) *Maksymalna wartość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 15% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów.

Poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe:
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania
mikro i małe przedsiębiorstwa 80%
średnie przedsiębiorstwa 75%
duże przedsiębiorstwa 65%
Eksperymentalne prace rozwojowe:
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania
mikro i małe przedsiębiorstwa 60%
średnie przedsiębiorstwa 50%
duże przedsiębiorstwa 40%
Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN