31 lipca został ogłoszony konkurs na Działanie 3.2.1 „Badania na rynek”. Program skierowany jest do przedsiębiorstw MŚP, które chcą wprowadzić na rynek innowacyjne produkty. Wartość inwestycji musi przekraczać 10 mln zł.

Działanie skierowane jest  w szczególności do przedsiębiorstw sektora MŚP, które:

 • posiadają wyniki prac badawczo-rozwojowych i chcą wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty,
 • prowadzą działalność w jednej z niżej wymienionych branż:
 • ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
 • BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
 • ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
 • SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE
Zasięg terytorialny: CAŁA POLSKA

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 31 sierpnia 2015
 • Zakończenie naboru: 30 września 2015
Finansowanie:
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikujących się do wsparcia: 10 000 000 PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 50 000 000 EUR
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 000 PLN, w tym:
 • na wydatki inwestycyjne – do 70 % wartości wydatku
 • na usługi doradcze – 500 000 PLN
 • na prace rozwojowe – 450 000 PLN
Kategorie wydatków:
 • Inwestycyjne
  (maszyny, urządzenia, oprogramowanie, nabycie nieruchomości niezabudowanej, nabycie/wytworzenie nieruchomości zabudowanej, zakup robót i materiałów budowlanych)
 • Usługi doradcze
  (usługi koniecznie do wdrożenia prac B+R, świadczone przez zewnętrznych doradców)
 • Eksperymentalne prace rozwojowe
  (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych), koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów