NCBiR ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Biostrateg. Nabór prowadzony jest w terminie 14.08.2014r. – 13.10.2014r.

W ramach Programu dofinansowaniu podlegają projekty wpisujące się w minimum jeden z pięciu strategicznych obszarów problemowych. Obszarami tymi są:

 • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • Leśnictwo i przemysł drzewny.

Realizacja Projektu obejmuje:

 • jedno lub więcej zagadnień badawczych w obrębie jednego strategicznego obszaru  problemowego;
 • więcej niż jedno zagadnienie badawcze w obrębie różnych strategicznych obszarów problemowych.

Łączny okres realizacji fazy A oraz B nie może przekraczać 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowania do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Wnioskodawcą w ramach konkursu jest konsorcjum naukowe, tj. grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu oraz uzupełniająco do minimalnego składu konsorcjum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne;

Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:
1.      fazę badawczą (FAZA A), obejmującą:
– badania podstawowe
– badania przemysłowe
– prace rozwojowe
2. fazę przygotowań do wdrożenia (FAZA B), obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności:
– badania społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na przyszły produkt,
– sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,
– opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
– działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Poziom dofinansowania projektu:
Dofinansowanie fazy badawczej, w przypadku Lidera/Członków konsorcjum będących  przedsiębiorcami i podlegających przepisom Rozporządzenia, stanowi pomoc publiczną. Dofinansowanie fazy przygotowawczej do wdrożenia stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

W przypadku jednostki naukowej intensywność dofinansowania fazy badawczej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.

Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto na realizację fazy badawczej nie może przekraczać:

 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych;
 • 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej nie może przekraczać:
1) dla badań przemysłowych:

 • 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • 75% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy;
 • 65% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy.

2) dla prac rozwojowych:

 • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • 50% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy;
 • 40% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie fazy do wdrożenia wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych jej realizacji.