W nowej perspektywie finansowej działania innowacyjne będzie wspierał Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Jest on kontynuacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a na jego realizację przeznaczono aż 36 mld zł!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej. Jego główne cele i założenia:

 • poprawa poziomu innowacyjności w Polsce, a co za tym idzie poprawa pozycji Polski na tle innych państw europejskich,
 • wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych poprzez umożliwienie skutecznego przejścia od „pomysłu do rynku”,
 • rozwój współpracy biznesu z sektorem nauki,
 • wsparcie wdrożenia wyników projektów badawczo-rozwojowych
 • zwiększenie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce

 

Na co należy zwrócić uwagę?

Przede wszystkim na Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli obszary, których rozwój przyczyni się do wzrostu innowacyjności i poprawy polskiej gospodarki. Jest to obecnie 18 inteligentnych specjalizacji w ramach 5 działów:

 • zdrowe społeczeństwo,
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
 • zrównoważona energetyka,
 • surowce naturalne i gospodarka odpadami,
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

 

Specjalizacje w ramach poszczególnych działów można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Główne obszary działania w ramach poszczególnych osi priorytetowych:

Oś priorytetowa I:

 • projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa,
 • sektorowe programy B+R,
 • prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych.

 

 Oś priorytetowa II:

 • wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • otwarte innowacje-wspieranie transferu technologii
 • wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture captial, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego

 

 Oś priorytetowa III:

 • wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • usługi dla MŚP
 • zwiększenie potencjału narodowego systemu innowacji
 • wsparcie promocji gospodarczej oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Oś priorytetowa IV:

 • Badania naukowe i prace rozwojowe
 • Programy badawcze wirtualnych instytutów
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • Międzynarodowe agendy badawcze
 • Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

 

Oś priorytetowa V

 • Pomoc techniczna

 

Obowiązki Instytucji Zarządzającej będą realizowały:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Ministerstwo Gospodarki

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.