Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 województw z regionu Polski Wschodniej – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz dodatkowo regionu mazowieckiego, która realizowana będzie w ramach nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027.

Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających: legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni).

 


Głównym celem programu FEPW – Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027 – jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Budżet programu wynosi 2,5 mld EUR.

Cele Programu:

I. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
II. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu.
III. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu.
IV. Wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju

Program FEPW – Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw– skierowany jest w szczególności do:

🟡 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu
🔵 ośrodków innowacji
🟡 przedsiębiorstw – podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach, dotyczących wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw:

1. Wsparcie start-upów

Platformy startowe dla nowych pomysłów – W Platformach startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla nowo powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw na najwcześniejszym etapie ich rozwoju, obejmujące usługi niezbędne do prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, w tym: testowanie, weryfikowanie pomysłów i koncepcji aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Wsparcie będzie dostarczane przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji, działające w partnerstwie z innymi podmiotami z ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości startupowej (m.in. uczelnie, fundusze VC, aniołowie biznesu, przedsiębiorcy, akceleratory), które dysponują potencjałem i zasobami niezbędnymi do świadczenia szerokiej gamy usług ściśle dopasowanych do indywidualnych potrzeb startupów związanych z rozwojem pomysłu.
Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności.

2. Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP

Wsparcie procesów wzorniczych w MŚP- Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące np. do lepszej organizacji pracy, usprawnienia logistyki, uzyskania lepszego kontaktu z klientami, wykreowania pozytywnego wizerunku firmy. Zastosowanie narzędzi wzorniczych pozwoli zanalizować działalność firmy i przeorientować jej funkcjonowanie przez pryzmat potrzeb klienta i trendów rynkowych, jednocześnie optymalizując procesy i wprowadzając nowe lub zmodyfikowane produkty.
Zakłada się, że wprowadzane zmiany wzornicze będą zgodne z ideą ekoprojektowania, a tym samym wsparcie będzie jednym z ważnych elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

3. Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, które zostanie przeznaczone na:
🔵 usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej,
🟡 dofinansowanie wdrożenia rozwiązań zaplanowanych w mapie drogowej transformacji cyfrowej oraz przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do celów obsługi nowych procesów.

4. Transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Wsparcie zostanie przeznaczone na kompleksowe projekty na rzecz wdrożenia modelu biznesowego opartego na GOZ i obejmie m.in.:
🔵 komponent doradczy:
✅ analiza potrzeb w zakresie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w firmie,
✅ stworzenie mapy zielonej transformacji
🟡 wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego, np.:
✅ zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych,
✅ zakup lub zaprojektowanie nowych technologii,
✅ szkolenia,
✅ przekwalifikowanie pracowników.
Wspierane będą w szczególności projekty partnerskie mające za zadanie rozwijanie inicjatyw kooperacyjnych prowadzących do symbiozy gospodarczej i bardziej świadomego uczestnictwa w łańcuchach dostaw.

5. Pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę

Wsparcie MŚP – turystyka- Wsparcie w postaci Funduszu Pożyczkowego dedykowanego przedsiębiorcom działającym w szeroko rozumianej branży turystycznej na obszarze Polski Wschodniej. Firmy mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne.

Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej otwiera się szansa dla wielu przedsiębiorstw na wzmocnienie konkurencyjności firm na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Wsparciem zostaną objęte firmy, która planują rozwój firmy od pomysłu, poprzez inwestycję, wzornictwo, aż do wyjścia na nowe rynki zagraniczne.

W przypadku zainteresowania możliwościami dotacyjnymi dla Państwa firmy służymy pomocą.

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.