Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) będzie w perspektywie 2021-2027 kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym założeniem programu będzie dalsze budowanie i wzmacnianie konkurencyjności gospodarki poprzez wsparcie procesów związanych z tworzeniem i wdrażaniem na rynek innowacji.

Budżet programu wynosić będzie 7,9 mld euro.

  1. Wsparcie modułowe – ułatwienie w procesie tworzenia i wdrażania innowacji

Główną różnicą pomiędzy FENG, a POIR będzie wprowadzenie wsparcia modułowego.

Nowy format zakłada znaczące usprawnienie procesu tworzenia i wdrażania innowacji. Przedsiębiorstwa w ramach jednego wniosku o dofinansowanie będą w stanie, poprzez wybór odpowiednich modułów konkursu, uzyskać wsparcie na wszystkie kluczowe elementy procesu opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu:

🔵 prace B+R,

🟡 wdrożenie innowacji,

🔵 rozwój infrastruktury B+R,

🟡 internacjonalizacja

🔵 rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,

🟡 cyfryzacja przedsiębiorstw,

🔵 „zazielenianie” przedsiębiorstw

Każdy projekt będzie musiał zawierać moduł prac B+R lub wdrożenie innowacji oraz do wyboru pozostałe moduły.

Nowością w stosunku do POIR jest w szczególności stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój kompetencji pracowników, na rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 (moduł cyfryzacja przedsiębiorstw) oraz na technologie i procesy związane z gospodarką obiegu zamkniętego (moduł zazielenienie przedsiębiorstw).

Drugą kluczową różnicą w stosunku do POIR będzie zmiana podziału kompetencji pomiędzy instytucjami zarządzającymi funduszami. Dotychczas projekty badawczo-rozwojowe były domeną NCBiR, projekty wdrożeniowe PARP, a związane z infrastrukturą B+R były obsługiwane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wdrożenie wsparcia modułowego zmieni dotychczasowy podział. Konkursy w ramach I priorytetu będą równolegle organizowane przez PARP i NCBiR, przy czym pierwsza instytucja obsługiwać będzie dotacje dla firm z sektora MŚP, a druga wyłącznie dla dużych firm i konsorcjów. Znacząco uprości to proces pozyskania dofinansowania. W perspektywie 2014-2020 zrealizowanie pełnej ścieżki opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu wymagało złożenia minimum trzech wniosków do trzech różnych instytucji.

Całkowity budżet na wsparcie modułowe wynosić będzie ponad 19,5 mld zł. Środki te stanowić będą przez całą kolejną perspektywę podstawowe źródło finansowania innowacji w gospodarce. Oczekujemy, iż pierwsze pilotażowe konkursy w ramach I priorytetu programu FENG zostaną ogłoszone w IV kwartale 2022 roku, a następnie aż do 2027 roku będą prowadzone w sposób ciągły.

  1. Nowe podejście do wielkości firmy – większe możliwości pozyskania dofinansowań przez duże firmy

Kolejną kluczową zmianą w programie FENG będzie nowe podejście do statusu firmy. Dotychczas firmy zasadniczo dzieliły się na MŚP oraz podmioty duże. Warunki wsparcia większości konkursów zdecydowanie premiowały firmy zatrudniające do 250 osób. W nowej perspektywie po raz pierwszy zastosowana zostanie definicja spółek o małej (small-mid cap) i średniej kapitalizacji (mid-cap):

  1. small mid-cap – małe spółki o średniej kapitalizacji – podmioty zatrudniające do 499 osób niebędące MŚP,
  2. mid – cap – spółki o średniej kapitalizacji – podmioty zatrudniające do 3000 pracowników niebędące jednocześnie podmiotem MŚP lub small mid-cap

W programie FENG zakres możliwych działań dla firm zatrudniających powyżej 250 osób zostanie rozszerzony o możliwość wsparcia w inwestycje produkcyjne. W przypadku firm mid-cap niezbędne będzie jednak nawiązaie współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

  1. Działania kontynuowane

W ramach programu FENG planowane jest kontynuowanie znanego w perspektyw 2014-2021 działania Go To Brand. W ramach nowego programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP. Podobnie jak w latach ubiegłych możliwe będzie sfinansowanie kosztów ekspansji zagranicznej np. w zakresie pokrycia części kosztów organizacji stoisk targowych.

W nowej perspektywie zaplanowano także kontynuację programu Kredyt Technologiczny, którego organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego. Działanie dotyczyć będzie, podobnie jak obecnie, wdrożenia innowacji technologicznych. Beneficjentem nowego programu będą firmy z sektora MŚP. Działanie pozwala zwiększyć potencjał wdrożenia innowacji w gospodarce dzięki zastosowaniu mieszanego finansowania dłużnego z finansowaniem dotacyjnym.

W ramach programu FENG planowane jest rozwinięcie formuły wsparcia mieszanego o zupełnie nowy instrument – Kredyt Ekologiczny. Jego celem będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi). Działanie będzie dedykowane podmiotom MŚP, a także small mid cap i mid-cap.

 

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.