Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wybranych działań na poziomie ogólnokrajowym, ponadregionalnym i regionalnym.

Konkursy ogólnokrajowe

 • 2.1 PO IR – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Nabór wniosków
 • 1 września 2016 – 31 października 2016
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe, czyli inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje:

W ramach pomocy regionalnej:

 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (prawa użytkowania wieczystego też) – jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych (innych niż powyżej) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli (łącznie):
  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu (jeśli umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat),
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych, niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego (wraz z zakupem nieruchomości – do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln zł

Wielkość dofinansowania:

 • w ramach pomocy regionalnej – dofinansowanie infrastruktury – w zależności od województwa
  • od 15% do 70% – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
 • w ramach pomocy na prace rozwojowe
  • mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MŚP 25%
 • w ramach pomocy de minimis
  • mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MŚP 25% (de minimis w okresie bieżącego roku i 2 podatkowych lat poprzednich nie może przekroczyć 200.000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 460 mln zł.

 • 2.3.2 PO IR – Bony na innowację dla MŚP
Nabór wniosków
 • 6 czerwca 2016 – 30 stycznia 2017
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP na zakup usługi badawczo-rozwojowej  od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu:

 • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 • nowej lub znacząco ulepszonej usługi,
 • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
 • nowego projektu wzorniczego.

Pula środków przeznaczonych na Poddziałanie 2.3.2 – 62,5 mln zł,

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 60 000 ,

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 400 000 zł,

Wielkość dofinansowania:

pomoc jest udzielana w ramach pomocy de minimis

mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,

średnie przedsiębiorstwa – 70%,

pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i 2 podatkowych lat poprzednich nie może przekroczyć 200.000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro

W ramach Działania 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP pozyskaliśmy dofinansowanie dla 5 projektów o łącznej wartości przekraczającej 1,3 MLN PLN.

 • 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej
Nabór wniosków
 • 18 lipca 2016 – 20 stycznia 2017
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP na wspieranie innowacyjności w zakresie uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Pula środków przeznaczona na nabór – 50 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 tys. zł,

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 1 mln zł,

Wielkość dofinansowania – 50% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu.

 • 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nabór wniosków
 • 14 listopada 2016 – 16 grudnia 2016
Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Wsparcie skierowane głównie do podmiotów:
– posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
– prowadzących działalność eksportową,
– prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Minimalna wartość projektu: brak

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Konkursy ponadregionalne

 • 1.1.1 PO IR – Szybka Ścieżka
Nabór wniosków
 • 1 września 2016 – 30 grudnia 2016
KONKURS PRZEZNACZONY DLA MŚP REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W REGIONACH SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość dofinansowania:

20 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych > 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych

15 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowane badań prac rozwojowych > 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN

Poziomy dofinansowania:

Badania przemysłowe: mikro i mali przedsiębiorcy – 80%, średni przedsiębiorcy – 75%

Prace rozwojowe: mikro i mali przedsiębiorcy – 60%, średni przedsiębiorcy – 50%

Główne kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • Koszty wynagrodzeń
 • Aparatura badawcza oraz WNiP
 • Koszty podwykonawstwa
 • Koszty budynków i gruntów
 • Koszty ogólne i operacyjne

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 750 mln zł.

W ramach działania Szybka Ścieżka, MSCG pozyskało dofinansowanie dla 17 projektów na kwotę 64 mln zł.

 • 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MŚP
Nabór wniosków
 • Październik 2016 – listopad 2016
5 województw:

 • lubelskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie

Dwuetapowe wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności (wejściem na nowe rynki eksportowe).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

ETAP I Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP obejmuje usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

ETAP II Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP obejmuje wsparcie ukierunkowane na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na etapie I modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego
  (w tym m.in. badanie marketingowe),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

Dodatkowo priorytetowo traktowane będą projekty:

 • rozpoczynające działalność eksportową lub poziom eksportu za ostatni rok obrachunkowy nie przekraczający 30%,
 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki,

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi – 10 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Etap 1 – 50 000 zł

Etap 2 – 500 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi – 80% kosztów kwalifikowalnych (de minimis).

Konkursy regionalne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

 • 3.7 RPO WL – Wzrost konkurencyjności MŚP
Nabór wniosków
 • Styczeń 2017
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone będzie między innymi na:

– Wdrażanie w przedsiębiorstwach  wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej;

– Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje:

1) Nieruchomości, w tym:

zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej, zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dzierżawa/najem nieruchomości

Łączna wartość zakupywanych nieruchomości nie może przekraczać 10%, a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych – 15%.

2) Materiały i roboty budowlane

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Maksymalnie w ramach projektu – 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych;

Łącznie materiały i roboty budowlane wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego lub używanego środka trwałego

4) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego

5) Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN

 • 5.1 RPO WL – Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Nabór wniosków
 • Listopad 2016
Dofinansowanie przeznaczone jest na termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Celem działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach.

Pozyskaliśmy dofinasowanie dla ponad 20 projektów z zakresu termomodernizacji budynków oraz OZE.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 • 1.4.1 RPO WP – Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP
Nabór wniosków
 • IV kwartał 2016
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania:

mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%

średnie przedsiębiorstwa: 60%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 1. a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

 1. b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

Jako firma z dużym doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, chcemy zaoferować Państwu swoją wiedzę i wsparcie w  przygotowaniu aplikacji konkursowej.
Zrealizowaliśmy ponad 500 projektów, osiągając ponad 94% skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania. Działamy w modelu success fee pobierając wynagrodzenie wyłącznie za przyznanie dofinansowania na realizację Państwa projektu.

Jeżeli interesują Państwa powyżej opisane konkursy, to zachęcamy do kontaktu:

 • bok@mscg.com.pl
 • 81 444 12 73
 • 780 044 395
Zapraszamy do współpracy!