Końcówka 2015r. i początek 2016r. obfitować będzie w liczne nabory wniosków na poziomie regionalnym, ponadregionalnym oraz krajowym. Poniżej przedstawiamy prezentację wybranych działań.

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE I PONADREGIONALNE:

 • 1.1.1 PO IR – tzw. Szybka Ścieżka

Obecny konkurs trwa do końca grudnia. W 2016r. konkursy ruszą już od marca. Alokacja przeznaczona na działanie w 2016r. to 1,5 mld PLN dla przedsiębiorstw MŚP oraz 600 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach działania Szybka Ścieżka NCBiR, MSCG pozyskało dofinansowanie dla 14 projektów na kwotę ok. 45 mln zł.

 • 3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków: 7.12.2015 r. – 20.01.2016 r.

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

 • 1.1.2 PO IR – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Nabór wniosków: 7.01.2016 r. – 29.02.2016 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

 • INNOCHEM – sektorowy program B+R dla branży chemicznej

Nabór wniosków: 01.02.2016 r. – 01.03.2016 r.

Z początkiem lutego 2016 r. rozpocznie się pierwszy konkurs programu sektorowego INNOCHEM, organizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrument umożliwi sfinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych w branży chemicznej.

W pierwszej edycji konkursu na przedsiębiorców (również zrzeszonych w konsorcjach) czekać będzie łącznie 120 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wyniesie 20 mln zł. Warunkiem przyznania wsparcia jest zobowiązanie do zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce. Może ono polegać na wykorzystaniu przez firmę rezultatów projektu w produkcji bądź świadczeniu usług, udzieleniu innemu przedsiębiorcy licencji na korzystanie z wyników przeprowadzonych badań lub sprzedaży praw do tych wyników, w celu ich dalszego wdrożenia.

 • 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej

Nabór wniosków 22.10.2015 r. – 31.03.2016 r.

Projekt polega na uzyskaniu ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Ogłoszenie konkursu: 29 stycznia 2016 r.; Nabór wniosków 01.03.2016- 29.04.2016 r.

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

PROGRAMY PONADREGIONALNE (POLSKA WSCHODNIA I POLSKO-SZWAJCARSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY)

 • 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Ogłoszenie konkursu: luty 2016 r., Nabór wniosków: kwiecień 2016 r.

Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP na terenie Polski Wschodniej.

Typ beneficjenta: konsorcja MŚP (min. 10)

 • 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MŚP

I etap – ogłoszenie: 03.2016 r.; nabór: 04-05.2016r.,

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności (koszty kwalifikowalne obejmują usługi doradcze związane z rozwojem firmy na rynkach zagranicznych).

 • Wsparcie na wdrożenie CSR

Nabór trwa do 08.02.2016r.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw MŚP z województw: podlaskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Maksymalny poziom dofinansowania to 100 tys. zł (70%),

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

 • 1.2 Badania celowe

Nabór wniosków: od 31.12.2015r. do 18.02.2016r.

Dofinansowanie udzielane jest na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też na wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

 • 1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków: od 31.12.2015r. Do 18.02.2016r.

Dofinansowanie udzielane jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności badawczej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 • 1.4.1 RPO WP – Wsparcie MŚP

Nabór projektów: 19.01.2016 – 31.03.2016

Rozwój/rozbudowa MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prac B+R.

Jeżeli interesują Państwa powyżej opisane działania i konkursy, bardzo prosimy o kontakt: e-mail: bok@mscg.com.pl lub telefoniczny:projekty badawczo – rozwojowe: 502 220 016, projekty inwestycyjne i doradcze: 502 220 017, oddział Rzeszów: 505 564 400, biuro: 81 444 12 73.

Zapraszamy do współpracy!