Wykaz działań realizowanych przez konsultantów MSCG do końca 2011 roku:

1. Działanie 1.4, PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe, 29.08.2011-30.09.2011

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Max. dotacja 7,5 mln Euro

2.Działanie 5.1, PO IG, Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 19.09.2011-30.11.2011

Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.

I. Całkowita wartość projektu na wczesną fazę rozwoju powiązania wynosi do 2 milionów złotych.

II. Maksymalna kwota dofinansowania na fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

  • 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
  • 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
  • 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
  • 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
  • 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej powiązania.

3. Kredyt technologiczny, 4.3 PO IG, 1-31.10.2011

Środki pozyskane w programie mogą być przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Max. dotacja 4 mln PLN

4. Działanie 8.2 PO IG, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 3-29.10.2011

Wdrażanie systemów informatycznych typu B2B. Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych

5. Działanie 1.2, RPO WL Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, grudzień 2011

max. dotacja 1 mln PLN. Lokalizacja projektu – woj. lubelskie.