RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” – termin ogłoszenia naboru sierpień/wrzesień 2014
Poniżej prezentujemy informacje  dotyczące możliwości dofinansowania projektów w ramach RPO WM Działania 1.5. Jest to działanie w  ramach którego firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu podniesienie konkurencyjności poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.

Poziom dofinansowania:
Minimalna wartość dofinansowania 100 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania 750 000 PLN
Minimalny wkład własny beneficjenta:
–  40% – w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
–  50% – w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
–  40% – w przypadku udzielania pomocy de minimis.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?
Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycje obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
– utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
– rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
– dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
– nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.