Działanie 1.4 PO IG

Nabór wniosków 7 stycznia – 7 luty 2014

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Proponowane wsparcie skierowane jest to innowacyjnych przedsiębiorstw. Może wynieść nawet do 80% planowanych kosztów kwalifikowalnych działalności badawczo-rozwojowej, która ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub nowych produktów czy usług.

Na co można uzyskać wsparcie:

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub na ich zlecenie oraz zakładające wdrożenie wyników tych prac.

 • Beneficjenci: MŚP i duże firmy
 • Wartość projektu min. 1 mln PLN,
 • projekt nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR;
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln EUR– jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowal nych projektu, lub7,5 miliona EUR– w odniesieniu do pozostałych projektów.

Poziom dofinansowania:

 • 50-70% dla badań przemysłowych;
 • 25-45% dla prac rozwojowych;
 • dodatkowo 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż 80%) w przypadku:
  • efektywnej współpracy z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami lub organizacją badawczą z wyłączeniem podwykonawstwa lub
  • rozpowszechniania wyników badań przemysłowych (na konferencjach naukowych i technicznych, publikacje w czasopismach, udostępnionych bazach danych za pośrednictwem bezpłatnego lub ogólnodostępnego oprogramowania).

Koszty kwalifikowalne:

Wyposażenia niezbędne do prowadzenia prac B+R, m.in. nowe środki trwałe: urządzenia, aparatura, wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją projektu badawczo-rozwijowego, amortyzacja budynków, wartości niematerialne i prawne, badania i usługi doradcze, zakup materiałów, koszty operacyjne, koszty ogólne (do wysokości 6% całkowitych pozostałych wydatków kwalifikowanych).

Więcej informacji o działaniu uzyskają Pańśtwo pod numerem telefonu: 502 220 016 oraz 502 220 017

Prezentacja – wsparcie projektów B+R – prezentacja dot. obecnej i nowej (2014-2020) perspektywy finansowej

Skuteczność mscg w ww. działaniach wynosi 100%, a wynagrodzenie pobierane jest na zasadach „success fee” po wyborze Państwa projektu do dofinansowania!

Wierzymy, że tak skonstruowana oferta jest gwarancją najwyższej jakości naszych usług.