Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 4 maja 2015 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór będzie miał charakter ciągły i  trwał do 31 grudnia 2015 r.

Alokacja w ramach konkursu wynosi: 1,6 mld PLN

Wypracowane w ramach projektów rozwiązania, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Poziom i wysokość wsparcia:

– Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł.

– Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9  ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

  1. 20 000 000 euro– jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
  2. 15 000 000 euro– jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

Szybka Ścieżka to szansa dla polskich przedsiębiorców na realizację projektów badawczo-rozwojowych, wpływających na rozwój polskiej gospodarki oraz współpracy biznesu z nauką.

 

Szczegółowa dokumentacja do konkursu jest dostępna na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/