W ramach Działania Szybka ścieżka dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Proponowane wsparcie skierowane jest to innowacyjnych przedsiębiorstw. Może wynieść nawet do 80% planowanych kosztów kwalifikowalnych działalności badawczo-rozwojowej, która ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub nowych produktów czy usług.

Na co można uzyskać wsparcie:
Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

 

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub na ich zlecenie oraz zakładające wdrożenie wyników tych prac.

 • Beneficjenci: MŚP i duże firmy
 • Wartość projektu min. 1 mln PLN,
 • projekt nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR;
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln EUR– jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowal nych projektu, lub 7,5 miliona EUR– w odniesieniu do pozostałych projektów.

Poziom dofinansowania:

 • 50-70% dla badań przemysłowych;
 • 25-45% dla prac rozwojowych;
 • dodatkowo 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż 80%) w przypadku:
  • efektywnej współpracy z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami lub organizacją badawczą z wyłączeniem podwykonawstwa lub
  • rozpowszechniania wyników badań przemysłowych (na konferencjach naukowych i technicznych, publikacje w czasopismach, udostępnionych bazach danych za pośrednictwem bezpłatnego lub ogólnodostępnego oprogramowania).

 

Koszty kwalifikowalne:
Wyposażenia niezbędne do prowadzenia prac B+R, m.in. nowe środki trwałe: urządzenia, aparatura, wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego, amortyzacja budynków, wartości niematerialne i prawne, badania i usługi doradcze, zakup materiałów, koszty operacyjne, koszty ogólne (do wysokości 25% całkowitych pozostałych wydatków kwalifikowanych).