Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:
1.        Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
2.        Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
3.        Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
4.        Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
5.        Leśnictwo i przemysł drzewny.

O wsparcie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, tj. grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.

Realizacja Projektu obejmuje:
1) jedno lub więcej zagadnień badawczych w obrębie jednego strategicznego obszaru problemowego;
2) więcej niż jedno zagadnienie badawcze w obrębie różnych strategicznych obszarów problemowych

Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:
fazę badawczą (FAZA A), obejmującą:
– badania podstawowe
– badania przemysłowe
– prace rozwojowe
fazę przygotowań do wdrożenia (FAZA B), obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności:
– badania społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na przyszły produkt,
– sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,
– opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
– działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej nie może przekraczać:
1) dla badań przemysłowych:
a) 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małego przedsiębiorcy;
b) 75% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy;
c) 65% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy.
2) dla prac rozwojowych:
a) 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małego przedsiębiorcy;
b) 50% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy;
c) 40% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy

W przypadku jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład konsorcjum, innej niż jednostka naukowa, intensywność dofinansowania fazy badawczej wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do wdrożenia wyników Projektu pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej i w przypadku przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis.

Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych jej realizacji.