FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to start nowej perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji obejmujące:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZtransformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw;
 • wydłużanie życia produktu;
 • ekoprojektowanie;
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi;
 • tworzenie platform współdzielenia;
 • symbioza przemysłowa;
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
 • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
 • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego;

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

I etap (maksymalna wartość dofinansowania: 150 000 PLN):

 • koszty usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji;

II etap (maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000 PLN):

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • koszty usług szkoleniowych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 5 000 000,00 PLN

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.