Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to start nowej perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte projekty na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące:

 • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy.
 • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Dotacją zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie oraz wdrożenie mapy drogowej, w szczególności:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;
 • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi;
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;
 • koszty usług szkoleniowych.

Usługi doradztwa (w tym opracowanie mapy drogowej) będą mogły być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty/ekspertów.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%.

Województwa wchodzące w skład Polski Wschodniej:

 1. Podkarpackie
 2. Lubelskie
 3. Świętokrzyskie
 4. Podlaskie
 5. Warmińsko-mazurskie
 6. Mazowieckie dla powiatów Garwolińskiego, Łosickiego, Sokołowskiego, Węgrowskiego, Siedleckiego i m. Siedlce

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.