Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki RPO WL

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Konkurs jest podzielony na rundy:

I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW

Nabór wniosków:          od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 200 000 EUR

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa:    65%,

średnie przedsiębiorstwa:                                            55%,

duże przedsiębiorstwa:                                                 45%.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.
  • Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja

Nabór wniosków:          od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 500 000 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa:     65%,

średnie przedsiębiorstwa:                                             55%,

duże przedsiębiorstwa:                                                  45%.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.
  • Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
  • W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.
  • Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Nabór wniosków:          od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE 1) Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE

2) Magazyny energii

3) Prace przygotowawcze

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa:

80%

65%

średnie przedsiębiorstwa:

70%

55%

duże przedsiębiorstwa:

60%

45%

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.
  • Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2022 r.

Do stycznia 2022 roku pozyskaliśmy blisko 100 mln zł dofinansowania dla przedsiębiorstw, które zmodernizowały swoje obiekty, a także zastosowały odnawialne źródła energii.

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.