31 sierpnia startuje nabór na „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, Poddziałanie 1.3.1 PO PW w ramach którego wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 31 sierpnia 2015
 • Zakończenie naboru: 30 października 2015
Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw sektora MŚP, które:
 • działają w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych, rozumianych jako zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Powiązanie to musi obejmować swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej, a podmiot zarządzający musi mieć siedzibę na terenie Polski Wschodniej.
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw:
 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • prowadzą działalność w jednej z niżej wymienionych branż:
 • Żywność i produkty rolno-spożywcze
 • Ekologia
 • Turystyka, medycyna, zdrowie
 • Energetyka
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Budownictwo ekologiczne
 • Produkcja maszyn i urządzeń
W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu tj.:
 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia),
 • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu bądź usługi),
 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),
 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
Kwota dofinansowania projektu
 • maksymalna kwota: 7 mln PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych
 • minimalna wartość: 1 mln PLN
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu – 70% (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%).

 

Kategorie wydatków:

 • urządzenia
 • badania rynkowe – usługi
 • certyfikaty
 • usługi doradcze
 • leasing
 • licencje
 • maszyny
 • budynek
 • grunt (ziemia)
 • nieruchomość
 • roboty i materiały budowlane
 • sprzęt informatyczny
 • urządzenia
 • wartości niematerialne i prawne