W perspektywie finansowej 2014-2020 dostępna będzie ogromna pula środków finansowych na tworzenie i modernizację centrów badawczo-rozwojowych. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój utworzona będzie specjalna oś priorytetowa Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie jest kierowane do:

– przedsiębiorstw

Wsparcie obejmuje:

tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w:

 1. aparaturę,
 2.  sprzęt,
 3.  technologię,
 4. inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

 

Oferowane wsparcie przyczyni się do:

 • powstawania działów badawczo-rozwojowych  w przedsiębiorstwach
 • powstawania laboratoriów w przedsiębiorstwach
 •  tworzenia centrów badawczo-rozwojowych

 

Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.:

 • wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową,
 • wielkość zatrudnienia pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową,
 • wartość inwestycji

Premiowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o:

 • działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub
 •  działania związane z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu).

 

Przy Wojewódzkich Programach Operacyjnych uruchomione zostaną osie priorytetowe, w  ramach których będzie można pozyskać dotacje na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego oraz na rozwój infrastruktury B+R. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności poprzez wsparcie ośrodków innowacyjności ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych.

Wsparcie otrzymają projekty z zakresu tworzenia centrów:

 • obsługi inwestora,
 • promocji,
 • doskonalenia zawodowego,
 • zaawansowanych technologii,
 • badawczo-rozwojowych,
 • transferu technologii,
 • kompetencji, logistycznych.