PO IR Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka, „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Program ma na celu dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, prowadzących do wdrożenia wyników tych badań lub prac we własnej działalności gospodarczej lub do sprzedaży wyników w celu wprowadzania ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Program jest bardzo korzystny dla Przedsiębiorców, ponieważ zapewnia wysoki stopień dofinansowania inwestycji oraz krótki okres oceny wniosków (60 dni).

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 20 mln euro (jeżeli koszty kwalifikowalne badań rozwojowych > 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • 15 mln euro – dla pozostałych projektów.
Kategorie wydatków: 
 • koszty wynagrodzeń,
 • apratura badawcza,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty budynków i gruntów (koszty dzierżawy, użytkowania wieczystego, amortyzacja),
 • koszty operacyjne np. materiały, środki eksploatacyjne,
 • koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, w wysokości do 17% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dla MŚP

Terminy:

Tryb konkursowy w formie comiesięcznych etapów.

 • Zakończenie naboru: 31 grudnia 2015 r
Zakres projektu:

 1. Badania przemysłowe – badania podjęte dla zdobycia nowej wiedzy, ale skierowane na cel praktyczny. Tworzenie części składowych (modułów) prototypu.
 2. Prace rozwojowe – prace mające na celu łączenie wypracowanych na etapie badań przemysłowych wyników (modułów) w całość. Etap wieńczący prace badawcze.
Finansowanie:
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 mln PLN
Status przedsiębiorstwa Max. pomoc na badania przemysłowe Max. pomoc na prace rozwojowe
Mikroprzedsiębiorstwa 80% 60%
Małe przedsiębiorstwa 80% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 75% 50%

Dla dużych firm

Terminy:
 • rozpoczęcie naboru: 14 października 2015
 • zakończenie naboru: 30 listopada 2015
Zakres projektu:

 1. Badania przemysłowe – badania podjęte dla zdobycia nowej wiedzy, ale skierowane na cel praktyczny. Tworzenie części składowych (modułów) prototypu.
 2. eksperymentalne prace rozwojowe – zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.
Finansowanie:
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 12 mln PLN
Status przedsiębiorstwa Max. pomoc na badania przemysłowe Max. pomoc na prace rozwojowe
Duże przedsiębiorstwa 65% 40%