Już niebawem w ramach POIR 2014-2020 uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie na działanie Szybka Ścieżka. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Proponowane wsparcie skierowane jest to innowacyjnych przedsiębiorstw. Może wynieść nawet do 80% planowanych kosztów kwalifikowalnych działalności badawczo-rozwojowej, która ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub nowych produktów czy usług.

Na co można uzyskać wsparcie:

realizację przez przedsiębiorców projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe:

 • Badania przemysłowe – badania podjęte dla zdobycia nowej wiedzy, ale skierowane na cel praktyczny. Tworzenie części składowych (modułów) prototypu.
 • Prace rozwojowe – prace mające na celu łączenie wypracowanych na etapie badań przemysłowych wyników  (modułów) w całość. Etap wieńczący prace badawcze.

Jakie firmy mogą aplikować:

 

Na jakie koszty można uzyskać dofinansowanie:

 • Koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.
 • Koszty podwykonawstwa: usług badawczych wykonanych na podstawie umowy o dzieło.
 • Koszty bezpośrednie w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne.
 • Koszty pośrednie, rozliczane ryczałtem, w wysokości do 25% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu oprócz podwykonawstwa.

 

Poziom i kwoty dofinansowania:

Zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju wykonywanych prac w projekcie.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:

 •  mikro- i mali przedsiębiorcy:
  • Badania przemysłowe 80%,
  •   Prace rozwojowe 60%
 •  średni przedsiębiorcy:
  • Badania przemysłowe 75%,
  • Prace rozwojowe 50%
 •  przedsiębiorstwa inne niż MSP:
  • Badania przemysłowe 65%,
  • Prace rozwojowe 40%

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln PLN

 • Maksymalny poziom dofinansowania:
 • 10 mln euro (jeżeli koszty kwal. badań rozwojowych > 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).
 • 7,5 mln euro – dla pozostałych projektów.

 

Kryteria oceny projektów:

 • Poziom innowacyjności rezultatów prac badawczo-rozwojowych;
 • Realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze wnioskodawcy lub w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego
 • Poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed rozpoczęciem projektu;
 • Dorobek wykonawców projektu oraz posiadane przez Wnioskodawcę zasoby ludzkie i materialne;
 • Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku w trybie PCT lub w EPO / zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego;
 • Udział środków wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany wkład własny).