Polska jest największym beneficjentem wsparcie unijnego spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020, będzie o 10 mld EUR większa w  porównaniu  do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013).

 

Nowa perspektywa to:

 • 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego.
 • Nowy niższy poziom dofinansowania, zgodny z mapą pomocy regionalnej.
 • Ukierunkowanie dotacji na projekty B+R
 • Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R
 • Duże przedsiębiorstwa będą miały ograniczony dostęp do środków unijnych na inwestycje produkcyjne ale będą miały możliwość dofinansowania fazy wdrożeniowej następującej po projekcie badawczym.

 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

 • Znacznie większy nacisk zostanie położony na wsparcie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, co oznacza zmniejszenie alokacji dla projektów inwestycyjnych
 • Promowane będą działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki
 • Duża część środków trafi na wsparcie:
 • badań naukowych,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz
 • gospodarkę niskoemisyjną.
 • Większy nacisk położony będzie na osiąganie założonych efektów. W 2019 r. Komisja Europejska przeprowadzi przegląd efektów programów wyrażonych wskaźnikami. Wynikiem będą decyzje o  przyznaniu poszczególnym częściom programów puli środków zwanej rezerwą wykonania.
 • Zdecydowanie więcej środków dostępnych będzie w  ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tzn., że można będzie z nich pozyskać środki na projekty „miękkie” (dotyczące np. podnoszenia kwalifikacji pracowników, szkoleń, outplacementu) oraz typowo inwestycyjne.