W dniu w 25 maja 2011 r. Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w LublinieZarządzeniem Dyrektora LAWP numer 27/11 zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.

Wybranych zostało 78 projektów, które uzyskały co najmniej 81 pkt. – czyli ocenionych przez Komisję Oceny Projektów jako bardzo wartościowe dla realizacji celów danego Działania RPO WL 2007-2013. Na liście rezerwowej znalazło się 239 projektów na łączną wartość dofinansowania 59 767 716,50 PLN, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz z powodu braku środków do dofinansowania nie będą uwzględnione przy podpisaniu umów.

W ramach konkursu złożonych zostało 573 wnioski na kwotę 149 944 490,85 PLN, z czego do wsparcia wybrano 78 projektów na kwotę dofinansowania 24 878 349,48  PLN, co stanowi 13,61% złożonych aplikacji.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ CO CZWARTA APLIKACJA WYBRANA DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA PRZEZ KONSULTANTÓW MSCG, ZAJMUJĄC CZOŁOWE MIEJSCA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie:

http://lawp.lubelskie.pl/pdf/1_1/08_10/10_08_projekty_wybrane.pdf

Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!!!