Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs 07/RPOWL/2.4A/2010

W związku ze zwiększoną alokacją wybranych zostało  23 projekty, które uzyskały co najmniej 66 pkt.(czyli ocenionych przez Komisję Oceny Projektów jako bardzo wartościowe dla realizacji celów danego Działania RPO WL 2007-2013).

Lista wybranych projektów została ogłoszona na stronie www.lawp.lubelskie.pl w dniu 26.01.2011r.

Jednocześnie informujemy, iż WSZYSTKIE projekty przygotowane przez konsultantów MSCG otrzymały wnioskowane wsparcie, zajmując czołowe miejsca na liście rankingowej.

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL 2007 – 2013 konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010

W dniu w 15 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach konkursu złożono 275 projektów na kwotę 296 045 724,25 PLN. W związku ze zwiększoną alokacją o kwotę11 341 356,76 PLN wybranych zostało 60 projektów, które uzyskały co najmniej 67 pkt. (czyli ocenionych przez Komisję Oceny Projektów jako bardzo wartościowe dla realizacji celów danego Działania RPO WL 2007-2013) o łącznej wartości dofinansowania 74 665 504,85 PLN.

Projekty przygotowane przez konsultantów MSCG na kwotę 12 904 891,64 PLN zostały wybrane do wsparcia, zajmując czołowe miejsca na liście rankingowej.